นายสมพร  มั่งมี   นายปริชญ์   รังสิมานนท์ กรรมการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  ดร.อาภากร  สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  และคณะผู้บริหาร วว. ร่วมให้การต้อนรับ นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายสุรพงษ์  ปิยะโชติ  นายก อบจ.กาญจนบุรี พร้อมคณะ ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  ห้องประชุม กวท. อาคาร RD 1 วว.เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ วว. มุ่งวิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  จากการหารือกับ อบจ.กาญจนบุรีดังกล่าว วว. มีความพร้อมที่จะนำ วทน. ถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่อื่นๆ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ

สอบถามรายละเอียดการดำเนินงานและรับบริการด้าน วทน. จาก วว. ติดต่อได้ที่ โทร.0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล tistr@tistr.or.th เว็บไซต์www.tistr.or.th

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here