วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของมหาวิทยาลัย 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของมหาวิทยาลัย 3. พัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกันทั้งสองฝ่าย 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และ6. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการนี้  นางวฤชา ประจงศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here