กรมที่ดิน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ทาง Application SmartLands หัวข้อ “บอกดิน”
ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๕
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการ “บอกดิน” ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม การกระจาย
การถือครองที่ดิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินของตนเองสามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยกรมที่ดินจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล และนำข้อมูลไปบริหารจัดการ
ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ หากที่ดินอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ ก็จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ตามนโยบาย คทช. และหากที่ดินของประชาชนอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ ก็จะนำข้อมูลไปบริหารจัดการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ประชาชนต่อไป
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ กรมที่ดินได้ร่วมมือกับกรมการปกครอง จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ “บอกดิน ๓” โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทนายอำเภอในระดับพื้นที่ ซึ่งจะสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า โครงการ “บอกดิน 3” ได้เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้        1. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ
2. เว็บไซต์ : https://bokdin3.dol.go.th
3. Application “SMARTLANDS” เลือกหัวข้อ “บอกดิน”

โดยผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน เดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้วให้ยืนรอประมาณ
1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 3 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก
แล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่งข้อมูล หลังจากนั้น
กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับ
ให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน
และช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center :
0 2141 5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here