หน้าแรก PR News อนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

อนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

กรมชลฯ เร่งบริหารจัดการน้ำ จัดทัพคน เขื่อน เครื่องจักร บรรเทาความเดือดร้อนปชช. คาดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

 กรมชลประทาน ระดมกำลังสานต่อบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำทะลหนุนสูงทั่วประเทศ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็ว พร้อมจัดบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน คาดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง  นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนสูง ว่า ตนได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในขณะนี้ ซึ่งมีแผนของสำนักเครื่องจักรกลเพื่อช่วยอุทกภัยหลัก 3 จุดใหญ่ คือช่วยระบายนํ้าจากลุ่มนํ้าชีมูล  ช่วยระบายนํ้าที่ลุ่มตํ่าเจ้าพระยาและแม่นํ้าท่าจีน และ ช่วยระบายนํ้าภาคใต้ โดยใช้เครื่องสูบนํ้าและเครื่องผลักดันนํ้าพร้อมทั้งใช้ระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเขื่อน ประตูระบายน้ำ...

GULF กำไรโตต่อเนื่อง รับรู้กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564  เท่ากับ 2,293 ล้านบาท โต 73% จากปีก่อน

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULFรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) จำนวน 2,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 968...

“พลเอก ประวิตร” นำประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนัดแรก ปี 64 พร้อมมอบหมาย ‘ดีป้า’ เร่งหากลไกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม

5 พฤศจิกายน 2564, กรุงเทพมหานคร - “พลเอก ประวิตร” นำประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนัดแรก ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย การพิจารณามอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยแก่ 15 เมือง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 16 ล้านคน เกิดโอกาสการลงทุนภาคเอกชนต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่กว่า 40,000 ล้านบาท อีกทั้งเห็นชอบ (ร่าง) แผนงานบูรณาการเมืองอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ....

วว. / วช.  ร่วมส่งมอบศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ “ชุมชนไม้มีค่า” ให้แก่จังหวัดแพร่ มุ่งขับเคลื่อนปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมส่งมอบ ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ  “ชุมชนไม้มีค่า”  ให้แก่จังหวัดแพร่  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล  วงศ์สุขพิศาล  ปลัดจังหวัดแพร่  พร้อมผู้แทนชุมชน  เป็นผู้แทนรับมอบ ...

PEA จัดโครงการประกวดภาพถ่าย“Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”เงินรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญและเป็นตัวแทนหลักขององค์กร ดังนั้นการถ่ายทอดความสวยงาม และเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านทางภาพถ่ายจึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพ ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ในหัวข้อ “Beauty of Brightness” โดยสามารถถ่ายภาพกิจกรรม...

ตามไปดู 5 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของกรมชลประทาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำมาโดยตลอดมากมายหลายโครงการ จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวสืบสานศาสตร์พระราชบิดาแห่งการพัฒนาบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยกรมชลประทานได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชดำริกว่า 70 ปี และจะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580” จากจุดเริ่มต้นของโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่กรมชลประทานก่อสร้างมาสู่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกรมชลประทานรวมแล้ว...

กรมชลประทาน ชู 3 โครงการ นำร่อง หวังแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนให้ชาวขอนแก่น

กรมชลประทาน จัดกิจกรรมสื่อสัญจร โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ชู 3 โครงการนำร่องในพื้นที่ อำเภอสีชมพู หวังแก้ปัญหาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน วันที่ 3 กันยายน 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ร่วมกับ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เปิดเผยภายหลังให้สัมภาษณ์สรุปรายละเอียด โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น แก่สื่อมวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง...

NEPS โชว์ปิดยอดขาย ‘Solar Roof’ Q1 กว่า 100ล. ในงานติดตั้ง EPC พร้อมประกาศเดินหน้าขยายฐานลูกค้าเข้าสู่งาน PPA

NEPS โชว์ปิดยอดติดตั้ง Solar Rooftop ต้นปี 64 ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท รวมขนาดติดตั้งกว่า 4 เม็กกะวัตต์ สอดรับนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อม หนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมประกาศขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ตลาด PPA เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายตรีรัตน์  ศิริจันทโรภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท...

- Advertisement -

Latest Articles