นายอิทธิพล คุณปลื้ม (กลาง) รัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดขึ้น เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ถือเป็นของขวัญจากรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเป็นเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศที่มีความสามารถทางการแสดงแขนงต่าง ๆ ได้แสดงความสามารถ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ นายประเมษฐ์ บุญยะชัย (ที่ 2 จากขวา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)พ.ศ.2563, นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง (ที่ 3 จากขวา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย – คีตศิลป์) พ.ศ. 2555, รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2548,  ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน (ที่ 2 จากซ้าย) จากคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร (ขวาสุด) รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา (ซ้ายสุด) ให้เกียรติเข้าร่วมงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here