เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  กลุ่มบรรพชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  อุปสมบท ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย  ได้แก่  นายคณีอาท แดนดำรงสุข (อาท เวเคชั่น) ฉายาทางพระพุทธศาสนา  สุจิตฺตโพธิ  นายอลงกรณ์ ติดทะ ฉายาทางพระพุทธศาสนา  ธนปุญฺโญ   นายทศพร เนตรขำ  ฉายาทางพระพุทธศาสนา  ทสวรโพธิ   ได้พากันไปกราบพระธรรมโพธิวงศ์ พระอุปัชฌาย์   พระครูอุดมโพธิวิเทศ พระผู้ดูแลการบรรพชาอุปสมบทของ 3 โพธิฉายา และร่วมพิธีถวายข้าวมธุปายาส ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙

การนี้  นายสมเกียรติ – นางดวงรัตน์ มหาวนิช  ผู้พาคณะศรัทธาญาติธรรมไปกราบพระบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ สี่สังเวชนียสถาน พร้อมด้วย คณะศรัทธาญาติธรรม นายนพสิทธิ์ เกียรติอัชฌาสัย  นายสมชาย – นางวารุณี เนตรขำ  นางบัวสมุทร เขียววิลัย นางสาวพิสมัย ศิลปะชำนาญ  นางสาวบัวจตณา สูนปาน ฯลฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายข้าวมธุปายาส ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙

* ข้าวมธุปายาส อาหารวิเศษสมัยพุทธกาลที่ปรุงด้วยน้ำนมอย่างดี จากเรื่องเล่าในพุทธประวัติกล่าวว่า นางสุชาดา ธิดาของมหาเศรษฐี หมู่บ้านเสนานี ใกล้ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  ได้ปรุงถวายพระบรมโพธิสัตว์   โดยคุณวิเศษของข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์ กล่าวว่า  ผู้ที่จะปรุงได้นั้นจะต้องมีบารมี พรั่งพร้อมทั้งกำลังทรัพย์  มากด้วยบริวาร และกำลังสติปัญญาในการปรุงอาหารทิพย์  นางสุชาดาได้ปรุงข้าวมธุปายาสนำใส่ถาดทองไปถวายแก่ผู้ควรสักการะ ซึ่งทั้งผู้ปรุงและผู้รับต่างต้องมีบุญบารมีส่งถึงกันด้วย นั่นเอง  เมื่อพระพระบรมโพธิสัตว์ทรงเสวยแล้วได้บรรลุอนุตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า

เชื่อกันว่า ผู้ถวายข้าวมธุปายาส จะได้รับผลานิสงค์อันยิ่งใหญ่ เป็นสิริมงคล  เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิต  เมื่อผู้ใดมีวาสนาได้กินข้าวทิพย์นี้ จะมีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีสติปัญญาดี มีกำลังบารมี พรั่งพร้อมด้วยบริวารที่ดี  และประสพความเสร็จ ดังที่ นางสุชาดา ได้อธิษฐานแก่พระพุทธองค์ว่า  ความปรารถนาของดิฉันได้สำเร็จแล้ว  ขอสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจงสำเร็จด้วยฉันนั้นเถิด ดั่งคำอธิษฐานของนางสุชาดานี้  “ขอให้ความปรารถนาที่ตั้งไว้ดีแล้วนั้น  จงพลันสำเร็จทุกประการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here