กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนแบบยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ หน่วยงาน ESG Rating ได้ทำการคัดเลือก 100 หลักทรัพย์ ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ESG100 ประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการคำนวนดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์หรือ Thaipat ESG Index สำหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Benchmark Index) และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุนกับบริษัทจัดการลงทุนที่มากกว่าด้วยผลกำไรทางการเงิน

โดยกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์กร สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here