นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต X-DBA รุ่นที่ 7  คณะบริหารธุรกิจ มจพ. จัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์“แนวทางการร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนา EEC สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”EEC towards smart livable city ”

คณะผู้จัด ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ “แนวทางการร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนา EEC สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  EEC towards smart livable city โดยได้รับเกียรติจาก คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แนวทางการบูรณาการ ร่วมกันของทุกภาคส่วนและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”

ร่วมกันบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านมุมมองและแนวคิดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน

นำโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง 4 สมัย  ในมุมมองการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ   และ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี  ในมุมมองมุ่งสู่ศูนย์กลางการลงทุนกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท  และคุณพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   ในมุมมอง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ยกระดับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวรประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  (มหาชน)  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560 – 2562)  ในมุมมองความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอัจฉริยะ

การจัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์นี้ จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด และหลักการในการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมโยง และความต่อเนื่องในการบูรณาการระหว่างภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับ Thailand 4.0 และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับฟังสัมมนา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จนสามารถเผยแพร่ในระดับชาติได้

ผู้ที่สนใจร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ “แนวทางการร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนา EEC สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ” สามารถติดตามได้ที่

Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มจพ.  หรือ

YouTube : FBA CHANNEL   หรือ

ร่วมรับชมผ่านระบบ ZOOM เพียงลงทะเบียนล่วงหน้า โดยการ SCAN QR Code หรือ กดลิงก์นี้  https://forms.gle/oNkvxkzNNQwFeLSi6

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here