พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสารแสดงความยินดีต่อผู้จัดงานประชุมแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านไฟฟ้าและพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 3 งาน ได้แก่ “Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. 2565 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดมิติใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยนายกฯ ระบุประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

กระทรวงพลังงานมีนโยบายเชิงรุกในการกำกับดูแลด้านพลังงาน โดยประเทศไทยถือเป็นกำลังแถวหน้าในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงดึงดูดของการลงทุนมหาศาล อีกทั้งยังได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2065-70

โดยงานประชุมแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านไฟฟ้าและพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียทั้ง 3 งาน ได้แก่ งาน “Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia  (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. 2565 นี้มีวัตถุประสงค์ผลักดันให้เกิดมิติใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และยืนยันเจตจำนงของประเทศในการยกระดับการแก้ไขปัญหาทุกวิถีทางอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน

โอกาสนี้ทางผู้จัดงานได้รับสารแสดงความยินดีจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานนานาชาติ ว่า

“ผมขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย SETA 2022 (Sustainable Energy Technology Asia) งานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานเอเชีย Solar+Storage Asia (SSA) 2022 รวมทั้งงานผลิตไฟฟ้าและระบบส่งกระแสไฟฟ้าแห่งเอเชีย Enlit Asia 2022 สำหรับการจัดงานและการรวมตัวที่สำคัญในครั้งนี้ โดยเฉพาะหลักการที่การเดินทางระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงระหว่างกันสามารถกระทำได้อีกครั้งหนึ่

สถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 นำมาซึ่งความท้าทายต่าง ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การผลักดันความร่วมมือระดับโลกด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน จึงถือเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญลำดับต้นในประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคความปกติใหม่ และการส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน ในการนี้ ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ตามที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อที่ประชุมระดับผู้นำของรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 เมื่อปี 2564 ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

งาน SETA 2022 (Sustainable Energy Technology Asia) และงาน Solar+Storage Asia (SSA) 2022 เป็นโอกาสดีในการเน้นย้ำถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของพลังงานสะอาด รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความร่วมมือและการส่งเสริมการลงทุนในอนาคตที่ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระบบพลังงานแห่งอนาคต และการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี และแนวทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”

โดยงานประชุมและนิทรรศการทั้ง 3 งาน ถือเป็นเวทีด้านพลังงานที่สำคัญที่ผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคจะได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมด้านพลังงานที่แท้จริง รวมถึงยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้มีการอภิปรายและถกเถียงกันในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพาณิชย์ของธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน อีกทั้งจะมีการนำเสนอข้อมูลและรายงานต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานต้องเผชิญ ผ่านหัวข้อต่าง ๆ ที่จะอภิปรายบนเวที SETA 2022, Enlit Asia 2022 และ Solar+Storage Asia 2022 ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน ซึ่งจะเป็นประเด็นสอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่ ทั้งสิ้น โดยมีเนื้อหาสำคัญ 6 ประเด็น ประกอบด้วย (1) การผลิตไฟฟ้าแบบปลอดคาร์บอน (Decarbonised Power Generation) (2) การเสริมความแข็งแกร่งและสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าในอนาคต (Fortifying and Creating a Next-Gen Power Grid) (3) การพัฒนาระบบไฟฟ้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Electrification of The ASEAN Economy) (4) ความผันผวนของราคาไฟฟ้าจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (Electricity Prices Surging due to unexpected Circumstances) (5) การผลักดันพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Enabling Renewable Energy to meet RE Targets) และ (6) แผนกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (The Roadmap to Net-Zero)
สำหรับงาน “Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. 2565 นี้ โดย Clarion Events ร่วมกับ GAT International ในฐานะพันธมิตรผู้ร่วมจัดงาน คาดว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 10,000 คน จากธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานทั่วภูมิภาคเอเชีย เอเชียแปซิฟิค และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมีบริษัทด้านพลังงานชั้นนำ รวมถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่า 350 บริษัท มาจัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดและโซลูชั่นด้านพลังงาน พร้อมกิจกรรม “ตลาดนัดพลังงานไทย” ส่งเสริม SME ได้เข้าร่วมแสดงสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ร่วมในเวทีเดียวกัน เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อมูลเชิงลึก เพื่อรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมพลังงานในปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Enlit Asia 2022, SETA Asia 2022 และ Solar+Storage Asia 2022

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here