เมื่อเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2564  พลเรือโท ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ  คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร  กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) จำนวน 99 คน  ใน “พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 18”  ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพ

การจัดอบรมหลักสูตรความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารฯ พสบ.ทร. เนื่องมาจากในปัจจุบันประเทศต้องการเห็นการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการสร้างค่านิยมให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทางทะเลให้เกิดขึ้น ดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นในการที่จะประสานความเข้าใจ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนรู้งานในสาขาอาชีพอื่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประสานประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานตน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการสร้างพลังสามัคคีให้เกิดขึ้น ธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาประเทศทางทะเลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป 

โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมฯเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญทางทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และประสานความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศต่อไป และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน

ซึ่งผู้เข้าอบรมในหลักสูตรความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือฯนี้ จะได้ศึกษาเรียนรู้ดูงานอย่างเข้าใจในพันธกิจที่สำคัญของกองทัพเรือ และมีพลังแห่งความรัก สามัคคี ที่จะร่วมกันรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ประโยชน์ไปสู่สังคม ประเทศชาติสืบต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here