บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโครงการ วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของ EECi Headquarters บนพื้นที่ 3,454 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ New S-Curve เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบาย Thailand 4.0

ปัจจุบันโครงการวังจันทร์วัลเลย์มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งถูกออกแบบตามมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อรองรับกลุ่มนักลงทุนหรือผู้สนใจที่จะเข้ามาทำงานวิจัยและสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ของโครงการฯ ยังมี อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center : IOC) ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบอัจฉริยะต่างๆ โดยภายในอาคารประกอบด้วย ห้องควบคุมปฎิบัติการ (Control Room) ที่ใช้ควบคุมและดูแลระบบต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) เป็นต้น

ในส่วนของพันธมิตรหลักของโครงการฯ มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สวทช., กรมวิทยาศาสตร์บริการ, เอไอเอส, ดีแทค, ทรู ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น ปตท.สผ., บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติสก์ จำกัด (ARV) เป็นต้น ซึ่งแต่ละพันธมิตรดังกล่าวข้างต้น มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ อาทิ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. อันเป็นพันธมิตรหลักของโครงการ ซึ่งมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยต่างๆ ตามเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองนวัตกรรมเฉพาะทางใน 4 ด้าน ได้แก่

– เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS)
– เมืองนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS)
– เมืองนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS)
– เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) เช่น แผนการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) เป็นส่วนหนึ่งของเมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS)

นอกจากนี้ ในส่วนของพันธมิตรอื่นๆ ก็ยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น แผนการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน (Synchrotron) ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ในอนาคต และล่าสุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ และห้องปฏิบัติการค้นคว้าวิจัย ร่วมกับพันธมิตร บนพื้นที่ขนาด 26 ไร่ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางยานยนต์สมัยใหม่ในภูมิภาค

ปัจจุบันพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ของเรา พร้อมเปิดรับผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ
Link : https://www.youtube.com/watch?v=0Ctmt3TpvgU

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าชม รับฟังสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ตลอดจนรับคำปรึกษาและคำแนะนำการลงทุน ได้ทาง www.wangchanvalley.com เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โปรดติดต่อผ่านช่องทาง E-Mail : info@wangchanvalley.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-140-2424

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here