วันที่ 6 มกราคม 2565 นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสำราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวศุภรา เจนพิชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายกฤตยวัฒน์ แบนเพชร นักพัฒนาชุมชน นายนภกานต์ นวลใย นักพัฒนาชุมชน  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมี นางสาวสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทนนายอำเภอพระแสง) กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย นางสาวสโรชา ราชบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพระแสง) และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสง ร่วมในกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหารายหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. ๒ค และข้อมูลอื่น ๆ ทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้จัดตั้งคณะทำงานและกำหนดเป็นโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความร่วมมือของคนในตำบล อีกทั้งยังได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ส่งผลให้ประชาชน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ส่งเสริมการใฝ่รู้และสอดรับกับการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์การดำเนินโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุมชน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการร่วมกันบริหารจัดการข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์แก่คนในชุมชนอย่างสูงสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here