ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น. ณ เซนเซชั่น โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์กรุงเทพ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมการฝึกอบรม “หลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2″ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) และองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) พิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมการฝึกอบรม “หลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2″ โดยมี นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และ นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมใรับใบประกาศนียบัตร

โดยพิธีมอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อให้มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาครัฐในฐานะผู้เจรจา กำกับนโยบาย และภาคเอกชนในฐานะนักเจรจา ผู้นำกฎระเบียบ และช่องทางต่าง ๆ ไปใช้ โดยการส่งผ่านถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจร่วมกัน ในมิติของการค้าพร้อมประโยชน์สิทธิต่างๆ อันจะนำมาซึ่ง แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ สร้างความเข้าใจด้านนโยบายการค้า เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางการค้าของแต่ละประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ บุคลากรภาครัฐและเอกชน สาขาเจรจาการค้าการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ จำนวน 31 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here