ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยประดิษฐาน ณ หน้าบันศาลาบูรพาจารย์พุทธิสารโสภณ  วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) หลังจากนั้น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา รศ. ดร สันชัย อินทรพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย  ผศ.ปรีชา อ่องอารี ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย รศ. ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานสวัสดิการ ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ. วรวิทย์  จตุรพาณิชย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์  ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน อ.ดร. รักนรินทร์  แสนราช  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รศ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  อ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  บุคลากร มจพ. ชุมชนโดยรอบวัดและประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ มจพ. เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565
สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี (เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  ตราอันศักดิ์สิทธิ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ “พระมหามงกุฎ” ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกร ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ติดตั้ง ณ ศาลาบูรพาจารย์พุทธิสารโสภณ  รายละเอียดดังนี้ เป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการออกแบบโดยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2562 มิลลิเมตร  (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2562 สอดคล้องกับรอบปีที่ มจพ. ครบรอบ 60 ปี โดยเริ่มทำแบบตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ในแบบปั้นมือที่มีลักษณะนูนต่ำ โดยศึกษาการใช้ตราสัญลักษณ์ที่หน้ารั้วมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบความลึกลอยตัวเป็นแบบในการอ้างอิง ต้นแบบและพิมพ์ยางซิลิโคน หล่อด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส  ตัวอักษรสแตนเลสเงายกขอบ 1 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 7 เซนติเมตร ใช้สแตนเลสเงาหนา 0.6 มิลลิเมตร และติดตั้งโดยใส่พลาสวูด สำหรับโลโก้สแตนเลสเงายกขอบ 2 เซนติเมตร  ความสูง 40 เซนติเมตร และใช้สแตนเลสเงากัดกรดลงสีตามแบบ พื้นหลังสแตนเลสแฮร์ไลน์ ยกขอบ 8 มิลลิเมตร และน้ำหนัก 180   กิโลกรัม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here