เมื่อวันที่  23  มีนาคม 2564  กองทัพอากาศ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารฯ    ขึ้นที่   ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ(พสบ.ทอ.)รุ่นที่ 16

 โครงการฝึกอบรม พสบ.ทอ.รุ่นที่ 16  ภายใต้การกำกับดูแลของกรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วยข้าราชการทหาร  ผู้บริหารองค์กรจากภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน  จำนวนทั้งสิ้น 60 คน  มีระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม  จนถึงปิดอบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ในการปฐมนิเทศ พลอากาศโทฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ และโฆษกกองทัพอากาศ  ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม ด้วยมิตรไมตรีที่ดีงาม  พร้อมจัดคณะนายทหารระดับผู้บริหาร สำนักนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุน ทำหน้าที่รับผิดชอบการดูแล รับรองการจัดโครงการฝึกอบรมฯ  พาผู้เข้าอบรมไปวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์กองทัพอากาศ  วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย”

ก่อนเข้าสู่การปฐมนิเทศการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อนำเข้าสู่การเรียนรู้ การศึกษาดูงาน  การบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การลงมือปฏิบัติความช่วยเหลือ พัฒนาด้านต่าง  ได้สัมฤทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ดังนี้…  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯได้รับทราบเรื่องผลประโยชน์ของชาติ และรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร และปัญหายาเสพติด ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน  รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้บริหารระดับสูงของข้าราชการเหล่าทัพ ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทางสร้างสรรค์ อันนำไปสู่ความมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ การสาธารณกุศลของกองทัพอากาศอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศต่อไป

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ  จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และผลประโยชน์ของชาติในด้านต่าง  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกันต่อต้าน และแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธี ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสม  ทั้งยังเป็นแกนหลักในการร่วมช่วยเหลือประชาชนและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ   ตลอดจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการหน่วยต่าง  ทั้งในเหล่าทัพ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  ให้เกิดการบูรณาการ ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนากองทัพอากาศและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here