จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2022 โดย QS World University Rankings การจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสาขาที่ติดอันดับโลกจำนวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา จากทั้งหมด 51 สาขาวิชา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 1,300 แห่งจากทั่วโลก

โดยสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มเข้ามา 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชา Environmental Studied อันดับที่ 451-460 และสาขาวิชา Computer Science & Info Systems อันดับที่ 601-650 และอีก 1 สาขาวิชาเฉพาะคือ สาขาวิชา Nursing อันดับที่ 151-170 ของโลก รวมเป็น 3 สาขาวิชา

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คือ สาขาวิชา Life Sciences & Medicine เป็นอันดับที่ 353 ของโลก จากเดิมอันดับที่ 385 ส่วนอันดับสาขาวิชาเฉพาะที่มีอันดับดีที่สุดและเป็นอันดับเป็นที่ 2 ของประเทศ ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry อันดับที่ 151-200 ของโลก และมีสาขาวิชาหลักที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้เพิ่มคือ Art & Humanities* และ Social Sciences & Management* โดยได้รับการจัดอันดับที่ 401-450 ของโลก

ตัวชี้วัดของการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2022  ประกอบด้วย

1) Academic reputation ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

2) Employer reputation ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย

3) Research citations per paper สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

4) H-index จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างอิง

5) International Research Network (ตัวชี้วัดใหม่สำหรับสาขาวิชาหลักเท่านั้น)

โดยน้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา

ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนศักยภาพของคณาจารย์ในการนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาสั่งสอน อบรมวิชาแก่นักศึกษาให้มีความรู้แตกฉานในศาสตร์ของตนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม อีกทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกรังสรรค์ออกมาสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ ทั้งนี้ การจัดอันดับในระดับนานาชาติยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยในเวทีระดับโลกอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here