มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สร้างผลงาน และนำผลงานมาใช้ในการ ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพชรอาภรณ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมเสวนาทางวิชาการ ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ เรื่องวิถีแห่งนักวิชาการ : จากอาจารย์สู่ศาสตราจารย์  2.ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือและตํารา และ 3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพงษ์  ธรรมพงษา เรื่องเทคนิคการทําวิจัยและ เขียนรายงานการวิจัย การเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here