มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ช สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้กับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  และมี ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การอบรมในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเจตจำนงค์ในการขยายผลโครงการการสร้างโค้ช (Coach) เพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมไปยังนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายในการดำเนินโครงการศาสตร์พระราชาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการที่ 6 โครงการสร้างอัตลักษณ์พัฒนาทักษะบัณฑิตวิศวกรสังคม) ซึ่งเป็นโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 2. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาทักษะ การเป็นที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคม 3. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา และ 4. เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here