รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานในพิธีงานมอบรางวัล “ANTICORRUPTION AWARDS 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๔ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาให้เป็น “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการด้าน คอร์รัปชั่น” โดยมี ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวด้านคอร์รัปชั่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาโครงการ“ANTICORRUPTION AWARDS 2021 ”จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมผู้สื่อข่าวด้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริม เชิดชู บุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก สถาบันการศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทองค์กร ประเภทสื่อมวลชน และรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ซึ่งในประเภทสถานศึกษาดีเด่น มีสถานศึกษาเข้ารับรางวัล จำนวน 10 สถาบัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here