ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชน เกิดทักษะความเข้าใจต่อชีวิตตนเอง สิ่งแวดล้อม และสังคม เสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์หลักที่สำคัญที่เด็กๆ ควรได้รับ

การทัศนศึกษา หรือการศึกษานอกห้องเรียน สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ช่วยเปิดโลกทัศน์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ และบุคคล ทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจอยากรู้สิ่งต่างๆ ที่อาจต่อยอดตามมา ได้รับความสุขสนุกสนาน ทั้งนี้เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์สำคัญที่เด็กควรมีทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา การที่เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงตามจากสถานการณ์จริง จะทำให้สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตได้ดีขึ้น และยังเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางวินัย อย่างความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การตรงต่อเวลา ความมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้คน และการรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวในบรรยากาศที่แตกต่างออกไ

กว่า 11 ปีแล้ว ที่โรงแรมในเครือ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด และกรรมการอุปถัมภ์มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน”  สนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้ทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์อันมีค่า ส่งเสริมให้เด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้เข้าถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่อบอุ่น ในบรรยากาศแห่งความสุข ซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เด็กๆ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งความสุขและมีคุณภาพ

โดยกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง มีเด็กๆ และครอบครัวโสสะ จากหมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษากว่าร้อยคน ด้วยการอุปถัมภ์จากกลุ่มบริษัทเกษมกิจในครั้งนี้ ทางโรงแรมในเครือ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ห้องพักพร้อมอาหาร  การเดินทาง  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง  เล่นน้ำทะเลสัมผัสหาดทรายที่หาดแม่รำพึง รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการที่โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง ซึ่งสร้างความสุข รอยยิ้มความประทับใจให้กับเด็กๆ คุณแม่โสสะ และครอบครัวโสสะ ได้มีความทรงจำที่ดีร่วมกัน
ประสบการณ์ที่เด็กๆ ได้รับจากกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน” ในครั้งนี้ครอบคลุมกับพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1.      ด้านร่างกาย เด็กๆ ได้ออกกำลังกาย เล่นน้ำ มีประสบการณ์ในการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ  มีการประสานทำงานร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท และเด็กๆ ยังได้รู้จักการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของตัวเอง
2.      ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กๆ ได้รู้จักการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งมีความสุข สนุกสนาน รู้จักการช่วยเหลือ หรือเห็นใจผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม
3.      ด้านสังคม เด็กๆ ได้เรียนรู้การเข้าสังคม อยู่ร่วมกับผู้คนหลากหลายวัย ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนไป ได้เรียนรู้ในการปฏิบัตตนตามระเบียบของสังคม
4.      ด้านสติปัญญา เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้รู้วิธีในการสื่อสารความต้องการ และยังได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ จากการได้สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว


ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการเปิดประสบการณ์เห็นโลกกว้าง สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่อบอุ่น มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะร่วมกันในบรรยากาศแห่งความสุข เพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เด็กๆ ที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งความสุขและมีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้ในสังคมต่อไป

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112
เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/SOSThailand/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here