มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลอันดับ 1 ของเอเชียและของโลก จาก THE Awards Asia 2022 และ WURI จากผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์ม “weSAFE@Home by BUU” ระบบ Virtual Clinic ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทางไกลอย่างครบวงจร ด้วยทีมพยาบาล Cloud Nurse บุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ ดูแลให้คำปรึกษา-พูดคุย ช่วยลดความเครียดระหว่างกักตัว พร้อมระบบในการแจ้งเตือนความผิดปกติผ่านการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบ Real Time ช่วยติดตามอาการและส่งต่อผู้ป่วยอาการหนัก ให้ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ให้การดูแลที่เป็นมาตรฐาน พร้อมลดภาระโรงพยาบาลและบุคลากรด่านหน้าได้อย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเผยว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการร่วมมือกับสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้ดูแลผู้ป่วยทางไกลได้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการต่อยอดแพลตฟอร์ม กิน-อยู่-ดี (Kin-Yoo-Dee) มาสู่การพัฒนา “weSAFE@Home by BUU” แพลตฟอร์มรูปแบบ Virtual Clinic ที่ใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ (ผู้ป่วยสีเขียว) แบบครบวงจร ทั้งการดูแลผู้ป่วย Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI)

“weSAFE@Home มีจุดเด่นที่ระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวได้อย่างใกล้ชิดด้วยทีมพยาบาล Cloud Nurse
ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งมีทีมจิตวิทยาจากคณะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการช่วยให้คำปรึกษา พูดคุย แนะนำการดูแลตัวเองและการใช้ยา เพื่อลดความเครียดในการกักตัวแก่ผู้ป่วย รวมถึงใช้ในการติดต่อระหว่างทีมแพทย์กับผู้ติดเชื้อและสมาชิกในครอบครัว เพื่อคอยติดตามอาการและดูแลส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักขึ้นให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที ทำให้ผู้ติดเชื้อที่เข้าสู่ระบบการดูแลในหอผู้ป่วยเสมือนจริงนี้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต่างจากการที่เข้ามาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล”

แพลตฟอร์ม weSAFE@Home ยังมีระบบในการรายงานและแสดงค่าสุขภาพ พร้อมแจ้งเตือนความผิดปกติผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่าง Real Time สามารถจัดการข้อมูลผู้ป่วยได้กว่า 100 คนในครั้งเดียว ช่วยประหยัดเวลา ลดภาระงานของโรงพยาบาลและบุคลากรด่านหน้า รวมถึงมีจุดเด่นสำคัญที่ช่วยให้เกิดการผนึกกำลังของ Hidden Resources จากสหสาขาวิชาชีพ ที่ประกอบด้วยทีมคณาจารย์และนิสิต สาขากายภาพบำบัด เภสัชกร สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้ามาช่วยดูแลผู้ติดเชื้อในช่วงพักรักษาตัวที่บ้านได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบทางไกล พร้อมลดการสัมผัสกับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ผลงานการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม ที่ได้ตอบสนองทั้งความต้องการของสถานพยาบาลและได้ผลักดันทรัพยากรทางการแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยจากทางไกลได้ จึงทำให้แพลตฟอร์ม weSAFE@Home by BUU “คว้ารางวัลอันดับ 1 ของเอเชีย” ในด้าน Technological or Digital Innovation of the Year จาก THE Awards Asia 2022 และ “คว้ารางวัลอันดับ 1 ของโลก” ในด้าน Crisis Management จาก WURI (World’s Universities with the Real Impact)Ranking 2022 ซึ่งปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้ มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ในระบบกว่า 3,000 คน และถูกนำมาใช้งานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย ระยอง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือสถานพยาบาลภูมิภาคที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

“ปัจจุบัน weSAFE@Home คือแพลตฟอร์มสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ มีผู้ใช้บริการจำนวนรวมกว่า 250,000 คน และมีผู้ป่วยหายสะสมจากแพลตฟอร์มนี้รวมกว่า 180,000 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาจะยังคงไม่หยุดการพัฒนานี้ลง อีกทั้งเราได้เพิ่มเป้าหมายในการขยายผลระบบไปยังกลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยที่บ้าน และในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ weSAFE@Home ได้กลายเป็นนวัตกรรมสำคัญรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และต่อยอดไปสู่ระบบ Smart Living ต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวสรุปในตอนท้าย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here