นางสาวรัชนีเพ็ญ   เพ็ญสิทธิ์   ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว.  เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่คลองห้า”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ของ  วว. ที่มีประสิทธิภาพสามารถยืดอายุสินค้า เก็บไว้ได้นาน และปลอดภัยในการขนส่ง  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบๆ คลองห้า  ทำให้พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ วว. มุ่งมั่นในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. ภายใต้มาตรฐาน  ISO 26000  โดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม  ตลอดจนการนำทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  โดยได้รับเกียรติจาก  นางสาวศรีนวล   ทิพาพงษ์ผกาพันธ์   กำนันตำบลคลองห้า  นายพิกุล  เจนกระบวน  ผู้ใหญ่หมู่  12  ดร.นฤมล   รื่นไวย์  ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร และบุคลากร วว. คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนโดยรอบคลองห้า เข้าร่วมกิจกรรม  ในวันที่ 19  สิงหาคม  2565  ณ  ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ วว. ดำเนินงานตามมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการนำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปด้วยความมั่นคงโดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here