ดร.ฉัตรฤดี  สุวรรณชาติ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมคณะนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) สถานีวิจัยลำตะคอง (สลค.) และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก Ministry of Agricultural and Livestock Development (MoALD), Nepal Agricultural Research Council (NARC), Value Chain Development of Fruit and Vegetables Project (VCDP) และผู้แทนจากสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APRACA) ในโอกาสศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพืชผลด้านการเกษตรและเพื่อนำไปพัฒนาใช้ในประเทศเนปาล

ในการนี้ ดร.กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัย ศนก. ดร.ขนิษฐา นิวาศบุตร และนายจักรกฤษ  ศรีแสง นักวิจัย สลค. ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต ทั้งนี้ วว. ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ที่ประชุมดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม กวท. วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here