ดร.เรวดี  อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) พร้อมคณะวิจัย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจาก เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ระบบคัดแยกขยะรีไซเคิล การแปรรูปขยะพลาสติก และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ของเหลือทิ้ง พร้อมหารือแนวทางการขยายผลรูปแบบการจัดการขยะไปยังพื้นที่หัวหิน  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here