นายบรรจง   สุกรีฑา  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มอบใบรับรองระบบงาน  มอก. 17065-2556 ( ISO/IEC 17065-2012)  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ : หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ให้แก่ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้รับมอบใบรับรองดังกล่าว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริวรรณ  พรเลิศวิวัฒน์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ดร.พัชทรา มณีสินธุ์   รองผู้ว่าบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมแสดงความยินดี  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  สำนักรับรองระบบคุณภาพ  (สรร.) วว. ถือเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ  โดยดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองจาก สรร. วว. มีการดำเนินงานและมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ด้านบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม เป็นต้น

โดย สรร. วว. มีขอบข่ายการรับรองระบบงานประเภทการท่องเที่ยวไทยที่พร้อมให้บริการ ประกอบด้วย มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

“ภารกิจการรับรองมาตรฐานของ วว. โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นการยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย นอกจากนั้น สรร. วว. ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอบข่ายการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวด้วย…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นอกจากนี้ สรร.วว. ยังให้บริการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Certification) ได้แก่ มาตรฐานเกษตร GAP  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการให้มีศักยภาพการแข่งขันที่เข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับบริการและที่ปรึกษาด้านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์  สรร.วว. โทรศัพท์  0 2577 9000, 02 577 9373,  061 415 0480  E-mail : thanakorn_s@tistr.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here