นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัลดีเด่น Thailand   Energy   Awards   2020  ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร ภาครัฐ ให้แก่  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)    กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โอกาสนี้ ดร.จิตรา   ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริหาร  วว.  ร่วมเป็นเกียรติด้วย   ในวันที่  20  ธันวาคม  2564  ณ  ห้องภิรัช  ฮอลล์  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   รางวัลดังกล่าว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.)  กระทรวงพลังงาน  จัดประกวดขึ้นเพื่อชื่นชมยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

“ … วว. ตระหนักถึงความสำคัญด้านพลังงาน  ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนเศรษฐกิจของชาติ การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน ที่ต้องร่วมมือดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย วว. มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติดูแลอย่างต่อเนื่อง  จากการที่ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand   Energy   Awards   2020  ครั้งนี้ วว. ภาคภูมิใจและจะรักษามาตรฐานการดำเนินงานนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานของประเทศและของโลกโดยรวมต่อไป…” ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ทั้งนี้ นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ วว. ประกอบด้วย 1.ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของ วว. ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  2.ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีที่ใช้อย่างยั่งยืน และแนวทางการปฏิบัติที่ดี  3.กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี สื่อสารให้พนักงานและลูกจ้างของ วว. ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง  4.ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่หลัก ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน  และ 5.สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์และจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน รวมทั้งการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน และผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here