นายอาคม   เติมพิทยาไพสิฐ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี  2564  ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่วิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน” มอบรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น  (ประเภทดีเด่น)  ให้แก่  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นความสำเร็จในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง  วว.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM  Bank) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  (ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล)

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM  Bank)  ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561-2564  ซึ่งมีจุดประสงค์ร่วมกันในการมุ่งมั่นยกระดับภาคการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจ ในด้านการเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญที่มีมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ร้อยละ 10) และภาคสังคมจากการเป็นแหล่งในการจ้างงานที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 30 ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ ซึ่งครอบคลุมกว่า 6.4 ล้านครัวเรือน และครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั่วประเทศ

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  การดำเนินงานร่วมกันในปี 2564 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถการยกระดับคุณค่าและสร้างมูลค่าสินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแทนการผลิตแนวคิดเดิม เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร สามารถก้าวสู่ตลาดโลกด้วยสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อาทิ การพัฒนาความรู้ในการจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ทั้งนี้ วว. ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน สนับสนุนมาตรฐานที่ต้องการ เช่น GAP, GMP, GFP, HACCP และให้คำปรึกษาเรื่องมาตรฐานสินค้า พร้อมทั้งต่อยอดในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนร่วมกับ  ธ.ก.ส. และ EXIM  Bank  โดยการสำรวจความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย และนำมาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของไทย ยกระดับคุณค่าและมูลค่าสินค้าด้วยการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมสินค้าทำให้สินค้ามีมาตรฐานตามความต้องการของตลาดโลก การจับคู่ธุรกิจ และการค้าขายแบบออนไลน์  ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการเกษตร  สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นผ่านกิจกรรมและมาตรการสำคัญที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้ประกอบการของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยปรับรูปแบบให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 3+privilege ด้านการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารความเสี่ยง  การให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้า ณ วว.   การอบรมออนไลน์ร่วมกันในโครงการ “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2021”   งาน Domestic  Business  Matching  ครั้งที่ 1 (Online) ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ส่งออกในประเทศ  สินค้าผลไม้สด  ผลไม้แปรรูป  งาน Online Advisory Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์ด้านการเงิน  การอบรม E-Commerce Platform และการ Post สินค้า การประชุมร่วมกันและให้คำปรึกษาด้านการเงินและมาตรฐาน

“…การบูรณาการดำเนินงานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ของ วว. ธ.ก.ส และ EXIM  Bank เป็นการนำความสามารถที่เชี่ยวชาญมาร่วมกันเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ  SMEs  เกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็ง  เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งจะเป็นหัวขบวนสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตร  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย และมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม  จากการที่ทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 ในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจและจะเป็นพลังบวกในการดำเนินงานต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อความเจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งของประเทศไทย…” ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว. กล่าว

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมแกร่งเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการบริการ Total Solution เบ็ดเสร็จครบวงจร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล tistr@tistr.or.th

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here