ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ให้การต้อนรับ นายฮากิอูดะ  โคอิจิ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและหารือในเรื่อง การสอดประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG  Economy) ของไทย และยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว (Green  Growth  Strategy – GGS) ของญี่ปุ่น และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยฝ่ายญี่ปุ่นนำเสนอนโยบาย Asia-Japan Investing  for  the  Future  Initiative (AJIF) เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่ออนาคต โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างร่วมกัน ( Co-Creation) ภายใต้แนวคิดการลงทุนเพื่ออนาคตแห่งทวีปเอเชียสำหรับประเทศไทย ซึ่งญี่ปุ่นเล็งเห็นปัญหาในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิต ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน  กับดักรายได้ปานกลาง และสังคมผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลไทยพยายามแก้ปัญหาผ่านนโยบาย Thailand 4.0 และ BCG Economy  Model  โดยญี่ปุ่นประสงค์ให้มีการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหา ผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผ่านนวัตกรรม และการส่งเสริมการใช้  Data และ AI  technology โดยฝ่ายญี่ปุ่นคาดหวังว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการผลักดันจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่นผ่านการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย

โอกาสนี้ ศ. (วิจัย)  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต     ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ร่วมต้อนรับและหารือด้วย  ในวันที่ 13  มกราคม 2575  ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.อว. ถนนโยธี

อนึ่ง วว. มีโครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ในกรอบประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG , Total Solutions, Laboratory & Service , Packaging กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น  ภายใต้การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของทั้งสองประเทศ   อาทิ  โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงสำหรับการกรองน้ำดื่ม  การรีไซเคิลน้ำเสียและการแยกเกลือออกจากน้ำ   โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ Pro-Herb จากโพรไบโอติกและสมุนไพร   โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจำแนก การประเมิน และการควบคุมส่วนผสมที่มีผลกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรธรรมชาติในราชอาณาจักรไทย   โครงการประเมินปัจจัยที่กำหนดประเภทป่าและการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝน   โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาสวนบนดาดฟ้า ฟาร์มแนวตั้ง ฟาร์มหุ่นยนต์ และเกษตรแม่นยำ    โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ขนส่งในประเทศไทย   โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาการจัดการวัสดุและวิศวกรรมโลจิสติกส์   โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารสัตว์เพื่อพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์    และโครงการศึกษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและการเก็บรักษาไว้ในคลังเก็บรักษาสายพันธุ์ เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here