นายนารถพล บัวอำไพ ผอ.ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย (หป.สส.) ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และดร.สุเทพ จอยเอกา นักวิชาการ MPAD ร่วมให้การต้อนรับ น.อ.ภาณุพงศ์ ขุมสิน ผอ.กผค. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือและนายทหารโครงการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล แบบ MARCUS-B กองทัพเรือ และนายธนดล ถมยา บริษัท STD composite จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือในการทดสอบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล แบบ MARCUS-B ที่กองทัพเรือได้ทำการวิจัยและจัดสร้างขึ้น (เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ วว. เทคโนธานี)

ทั้งนี้ วว. โดย โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมอากาศยาน ภายใต้การดำเนินงานของ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ในฐานะห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ AS9100 มีศักยภาพในการเป็นหน่วยวิเคราะห์และทดสอบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อตอบสนองความต้องการการผลิตชิ้นส่วนและพัฒนาความร่วมมือในการทดสอบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพเรือ  ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้จะนำไปสู่ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อนึ่ง ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย  เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบของภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน  อวกาศ  และการป้องกันประเทศ  (AS9100D )  มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการผลักดัน  ขับเคลื่อน  อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ  รวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจด้านการบินและอวกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9272  E-mail : sutep@tistr.or.th  เว็บไซต์  www.tistr.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here