กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนในโครงการความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบราง (Technical Cooperation for Research and Implementation of Railway Inspection and Monitoring Technology) จากกองทุน Perez-Guerrero  Trust  Fund  for  South-South  Cooperation (PGTF) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในวงเงิน 31,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และได้รับทุนสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมทางรางของประเทศไทยและอาเซียน

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ข้อเสนอโครงการ (Technical Cooperation for Research and Implementation of Railway Inspection and Monitoring Technology) เป็นโครงการความร่วมมือระดับพหุภาคี โดยมีหน่วยงานผู้ร่วมโครงการและผู้ได้รับประโยชน์จาก  3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยของการดำเนินงานด้านระบบรางในประเทศอาเซียน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบ (inspection) และเฝ้าระวัง (monitoring) ทางระบบราง ให้เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนใช้ร่วมกันได้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะลดปัญหาอุบัติเหตุด้านระบบรางที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพและการทำงานผิดปกติของทั้งระบบรางและขบวนรถไฟ

 

“…ผลลัพธ์ที่คาดหวังร่วมกันของการดำเนินงานโครงการนี้คือ การสร้างเทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทางระบบรางและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังประเทศที่ร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนสามารถนำไปปรับใช้ได้  วว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย มีความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญนี้ และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ และการวิจัยพัฒนาด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนน รวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมโครงการจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย จะดำเนินโครงการให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงความมั่นใจในการดำเนินโครงการฯ

กองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United  Nations) จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 77 เพื่อให้บรรลุการพึ่งพาตนเองในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ได้ที่  โทร.0 2577 9000, 02577 9143  ต่อ  201  และ  304   E-mail : patcharee_a@tistr.or.th    https://www.tistr.or.th/rttc/   Facebook Page  : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here