หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีจุดเด่นในด้านสมรรถนะดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนัง สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมต่อทางไกลกับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน มีความรู้และทักษะด้านผิวหนัง ให้การรักษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและคำนึงถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลางสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และมีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคผิวหนัง และพัฒนาสุขภาพของประชาชน หลักสูตรยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การฝึกปฏิบัติด้านผิวหนังในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่นๆ และการเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติทางคลินิกหรือวิจัยในสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่แพทยสภารับรอง และผ่านการเพิ่มพูนทักษะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

– มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

– ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-576-6600 ต่อ 8456 (ในวันและเวลาราชการ)

อีเมล์ dermatomaster@cra.ac.th      Facebook : DermatologyPSCM

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here