ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้รับรางวัล  “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2564” จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือในระดับชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศหรือสังคมในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุนรุ่นใหม่ในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะสืบไป  สำหรับการมอบรางวัลประจำปี 2564 กำหนดพิธีมอบรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ นักเรียนทุนรัฐบาลไทย เป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสได้รับทุนจากรัฐบาลไปศึกษาในต่างประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยสำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติราชการ ได้นำองค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ มาช่วยพัฒนาประเทศและระบบราชการอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง นักเรียนทุนรัฐบาลไทย หมายถึง ผู้ได้รับทุนดังต่อไปนี้ 1.ทุนรัฐบาล ก.พ.  2.ทุนกระทรวงการต่างประเทศ

3.ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.ทุนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.ทุนกระทรวงศึกษาธิการ  6.ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  7.ทุนกระทรวงสาธารณสุข  8.ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)  9.ทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  10.ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   11.ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   และ 12.ทุนเล่าเรียนหลวง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here