โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาลัย จัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล และเปิดตัวภาพยนตร์พะเยาที่รัก ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในพื้นที่ ๗ ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ โดยงานได้จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าท็อป พลาซ่า จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย เป็นผู้แทนในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล และเปิดตัวภาพยนตร์พะเยาที่รัก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การจัดนำเสนอ ของดี ของดัง ๗ ตำบล ที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง พะเยาที่รัก ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นการถ่ายทำผ่านการทำงานของชุมชนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ของดี ของดัง ๗ ตำบล จากทั้งหมด ๓ อำเภอ ในจังหวัดพะเยา ที่สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (U2T) เข้าไปพัฒนา
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ได้กล่าวว่า “กิจกรรมนี้มีการบูรณาการความรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้รู้ในชุมชนมีการนำเทคโนโลยีมาถ่ายทอดแก่ชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์เช่นเทคโนโลยีการเกษตรการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารชีวภาพการตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมการเชื่อมโยงกับตลาดเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนอาหารไก่ไข่การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพการรวมกลุ่ม และสร้างอาชีพใหม่ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนการพัฒนาด้านการตลาดด้วย”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here