ในวันที่ 10-11 กันยายน 2563. นายอดิศักดิ์. ยางธิสาร. เจ้าของโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้โครงการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม. ได้เรียนเชิญนายอำเภอวานรนิวาส เนื่องจากท่านติดภาระกิจด่วน จึงได้มอบหมายให้ปลัดอาวุโสอำเภอวานรนิวาส เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีส่วนราชการที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน คือ เกษตรอำเภอวานรนิวาส. พัฒนาชุมชนวานรนิวาส เกษตรตำบลศรีวิชัย. นายสัญญา. นามวันดี. ผู้ใหญ่บ้านบ้านขัวสูง ที่อำนวยความสะดวกในการจัดอบรม. โดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200. คน โดยจัดขึ้นที่ บ้านขัวสูง. ตำบลศรีวิชัย. อำเภอวานรนิวาส. จังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรที่มีรายได้น้อย ได้ยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีด้าน IOT มาเป็นตัวช่วยในการทำเกษตรอัจฉริยะ. โดยคณะกรรมการโครงการได้คัดเลือกจังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบประกอบด้วย จังหวัดนครพนม. บึงกาฬและสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำเกษตรแนวเดิม เปลี่ยนเป็นเกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
2.เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและชุมชน ในการวางแนวทางและพัฒนาตนเองในด้านเกษตรอัจฉริยะ
3.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ IOT มาใช้ในการเกษตร

ด้วยเหตุนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำความรู้มาอบรม และให้ความรู้แก่เกษตรในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย สิ่งสำคัญที่สุดคือการยกระดับด้านการเกษตรแก่ชุมชนที่สนใจที่จะยกระดับการทำเกษตรแบบเดิมของตนเองและพัฒนาในการทำเกษตรอัจฉริยะแบบยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here