โครงการ “พื้นที่นี้ให้น้อง” มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี 2524 เป็นองค์กรสาธารณกุศลลําดับที่ 581 มี วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ซึ่งถูกกระทําความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสาน ความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ ในกํารฟื้นฟูเยียวยําทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมพัฒนํา ให้ความช่วยเหลือด้าน สังคมสงเคราะห์ ด้านกฎหมาย นอกจากนี้ มีการดําเนินกิจกรรมด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมี ทักษะในการป้องกันตนเอง และดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน อาสําสมัคร ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก ให้สามารถทําหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและ ปกป้องคุ้มครองเด็ก ในแต่ละปีมูลนิธิฯ มีการทํางานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและบุคคลแวดล้อมเด็กจํานวน กว่า 20,000 ราย

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงโดยใช้งบประมาณ จากการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม เช่น บริษัทธุรกิจ ห้างร้าน หรือ ประชาชนทั่วไป ในทุกปีมูลนิธิฯ จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งที่เป็นเงินบริจาค และสิ่งของ เพื่อนําไปช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ถูกกระทําความ รุนแรง นอกจากนี้งบประมาณจํานวนมากถูกนําไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโรงเรียน และชุมชน และการทํางานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง มูลนิธิฯ เห็นว่าการทํางานช่วยเหลือเด็กนั้นต้องการการมีส่วน ร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ในปี 2564 มูลนิธิฯ จึงมี “โครงการพื้นที่นี้ให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่ทํางานร่วมกับหน่วยงาน ร้านค้า ต่างๆ ในการตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อระดมทุนมาช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรง

โครงการพื้นที่นี้ให้น้อง คืออะไร?

โครงการพื้นท่ีนี้ให้น้อง คือ การแบ่งปันพื้นที่ในหน่วยงาน หรือพื้นที่หน้าร้าน หรือ พื้นที่หน้าร้านใน เว็บไซต์ เพจเฟสบุค เพื่อเป็นพื้นที่สําหรับจัดวางกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และเชิญชวนให้พนักงาน หรือ ลูกค้า ร่วมกันทําบุญหยอดเงินใส่กล่องรับบริจาค

ร้านค้าออนไลน์จะวางกล่องบริจาคได้อย่างไร

การต้ังกล่องรับบริจาคออนไลน์ในเพจ เฟสบุ๊ค หรือ เว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีการให้บริการลูกค้า โดย หน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิฯ จะมีลิงค์ หรือ QR Code การบริจาคของมูลนิธิฯ

หน่วยงานแบบไหนท่ีจะนากล่องบริจาคไปวางได้บ้าง?

หน่วยงานทุกประเภทที่มีจุดบริการลูกค้า หรือ ยูเนียนสโตร์ สถานีรถไฟฟ้า ร้านขายยา ร้านเสริมสวย ร้านกาแฟ หรือ ร้านอาหารของหน่วยงาน เป็นต้น โดยที่หน่วยงานสามารถเลือกขนาดของกล่องบริจาคให้ เหมาะกับพื้นที่ โดยกล่องบริจาคของมูลนิธิฯ มี 2 ขนาด คือ

1. กล่องขนาดเล็กวางบนเคาน์เตอร์:กล่องอะคริลิกรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดกว้าง 8 นิ้ว สูง 8 นิ้ว และลึก 7.8 นิ้ว

2. กล่องบริจาคขนาดใหญ่ ซึ่งจะวางตามสถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า หรือ โรงอาหารของ หน่วยงาน : กล่องอะคิริค ขนาด ………………………..

หากต้องการสนับสนุนโครงการต้องทำอย่างไร?

 โทร. 02 412 0739 หรือ โทร. 081 450 8665 เพื่อแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ เด็ก ติดต่อคุณ อัญชลี เรืองศรี

เงินบริจาคนำไปใช้เพื่ออะไร?

เงินบริจาคจะถูกนําไปใช้เพื่อ

  •   นําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ถูกกระทําควํามรุนแรง จํานวน 300 คน/ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทํางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการบําบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวทั้งด้าน สุขภาพกายและสุขภาพจิต ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็ก เป็นต้น
  •   นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
  •   นําไปกิจกรรมให้กับกลุ่มเด็กเปราะบางในโครงการบ้านพาเพลิน ซึ่งจะจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ให้กับเด็กในชุมชนแวดล้อมมูลนิธิฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  •   ฝ่ายพัฒนาองค์กร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  •   โทรศัพท์ 0-2412-0739 0-2412 1196 086 802 7210
  •   โทรสาร 0-2412-9833
  •   อีเมล์ cpcrdonation@gmail.com cpcrheadoffice1981@gmail.com
  •   www.thaichildrights.org

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here