PEA ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย เงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท เงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยในหัวข้อ“Beauty of Brightness” โดยเป็นการถ่ายภาพกิจกรรม หรือสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบใดก็ได้ ที่สามารถสะท้อนถึงภารกิจ และการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า การให้บริการด้านไฟฟ้า และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลและเงินสดรวมกว่า 300,000 บาท โดยมีผู้ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดจาก 55 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 3,023 ภาพ

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยในหัวข้อ “Beauty of Brightness” เป็นการนำเสนอมุมมองการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสะท้อนถึงภารกิจและการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสำนักงานมากกว่า 900 แห่ง ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 20 ล้านราย โดยเสาและสายไฟฟ้า รวมถึงการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถือเป็นลักษณะสำคัญและเป็นตัวแทนหลักขององค์กร ที่เข้าถึงประชาชนทุกภูมิภาค ดังนั้นการถ่ายทอดความสวยงาม และเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านภาพถ่าย จึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 5 หัวข้อ และได้ดำเนินการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

1. PEA สว่างไสวทั่วไทย

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                    นายวสุรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายปิตินันท์ บุตรวงษ์

รุ่นพนักงาน PEA        

รางวัลชนะเลิศ                    นายพลสินธุ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายวโรดม มากมูล

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                    นายนริทร์ ไชยวรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายสุชาติ เกื้อทาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายไมตรี ตังคโณบล

2. PEA ใส่ใจบริการ

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                    นายพัดยศ วิเศษสิงห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายอนุชา เวียงคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นางสาวลันต์ลลิต สมควร

รุ่นพนักงาน PEA        

รางวัลชนะเลิศ                    นายวโรดม มากมูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายกชภัท ปานรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายอภิเดช จันทร์สว่าง

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                    นายชนกานต์ นิพพิทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นางสาวจิรา ชุมศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายธนกฤต สิงหกลางพล

3. สว่างทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                    นางสาวมนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายมนตรี ชูถนอม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       เด็กชายเดโชชิต อธิชโย

รุ่นพนักงาน PEA        

รางวัลชนะเลิศ                    นายวโรดม มากมูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายกัมพล เนตรสว่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายสำราญ พรมรัตน์

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                    นายดิลก ตามใจเพื่อน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นางสาวโฉมผกา รอดภัย

4. PEA พร้อมเคียงข้างคุณ

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                    นายวุฒิภัทร ผลอุดม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นางสาวชุติกาญจน์ มนต์ประสิทธิ์

รุ่นพนักงาน PEA        

รางวัลชนะเลิศ                    นายวโรดม มากมูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายสำราญ พรมรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายศราวุธ ดีปะละ

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                    นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายจามิกร ศรีคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายนิพนธ์ เกตุจรัส

5. PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                    นางสาวซอฟา ประธรรมสาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายกฤษดา เปรมจิตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายศุภณัฐ กันไชยสัก

รุ่นพนักงาน PEA        

รางวัลชนะเลิศ                    นายสิทธิชัย สมชม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายปฏิพล แสนล้อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายทวีชัย โลหะสาร

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                    นายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายธีรศักดิ์ ร่มรื่น

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย โดยสามารถชมผลงานภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่ www.peaphotochallenge.com พร้อมติดตามข่าวสารดีๆ ได้ผ่านทาง Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here