กรุงเทพฯ | คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีผ่านโปรแกรมออนไลน์ในโอกาสมอบใบประกาศณียบัตรรับรองมาตรฐานสากล “ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001” ให้กับคุณศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งรับมอบประกาศนียบัตรรับรองจากห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานภายในองค์กรและให้บริการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงเห็นความสำคัญการให้บริการระบบงานต่างๆ รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จึงนำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มากำกับดูแลช่วยดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านสารสนเทศ ของ PEA จำนวน 13 หน่วยงาน คือสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 หน่วยงาน และได้รับการรับรองครอบคลุมครบทั้ง 4 ภาค รวม 12 หน่วยงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here