ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (ศปอส.) หรือ SHECU ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คปอ. จุฬาฯ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม และหน่วยงานภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 2 แห่ง คือ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2565 (Chula Safety 2022) ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมดี มีสุข ด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Creating Well-Being Community with Preventive Safety Culture)” โดยเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ และส่งเสริมการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการเรียนและการทำงานให้กับประชาคมจุฬาฯ และสาธารณะ มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยโดยเริ่มจากตนเองและแผ่ขยายไปสู่คนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมดี มีสุข ด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันไปด้วยกัน จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 นี้

กิจกรรม Chula Safety 2022 เปิดโอกาสให้ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งในรูปแบบ On-Site ณ สถานที่จัดงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือรูปแบบ Online ซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรมการอบรม หัวข้อ การป้องกันอัคคีภัย  2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม หัวข้อ  “How to พิชิตออฟฟิศซินโดรมด้วยยางยืด”  3) สัมมนาลดภาวะเครียดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หัวข้อ “จิตวิทยากับการเติมพลังกาย พลังใจ เติมไฟให้การเรียนและการทำงานจากภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome)” และ 4) สัมมนา หัวข้อ “ทำความเข้าใจกฎหมาย PDPA และความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และกิจกรรมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/ChulaSafety2022   สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2218-5222

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here