มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผลักดันงานวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ จัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย เสริมสร้างการรับรู้ ช่วยเผยแพร่ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อการต่อยอดพัฒนาต่อไปในอนาคต

งานมหกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำกองทัพนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากกว่า 40 บูธผลงานให้ผู้เข้างานได้เยี่ยมชมแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการในประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วีดิทัศน์ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตกำลังคนระดับสูง และงานวิจัยและนวัตกรรมผลกระทบสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคแห่งการพลิกผัน” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

พร้อมทั้งการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางของงานวิจัยและนวัตกรรมที่พึงปรารถนา: มุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์” โดย ดร. วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://cmu.to/fVrTN โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มอบความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง การค้นคว้า สร้างสรรค์จะนำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับสังคมได้ งานนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้ และเปิดกว้างทางมุมมองทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม ยังได้ตื่นตาตื่นใจ ภาคภูมิใจไปกับสิ่งที่คนไทย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกันสั่งสมสิ่งดีงามขึ้นมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here