คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  โครงการโควตาพื้นที่  ประจำปีการศึกษา 2565  รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และ สระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้ หลักสูตรและระดับที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ (1) ระดับปริญาญาตรี 4  ปี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (2) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ) 2 ปี ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ (4) ปริญญาตรี (เทียบโอน) 3 ปี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
– รับสมัครวันที่ 11 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์  2565

สมัครผ่าน www.admission.kmutnb.ac.th
โควตาพื้นที่มีสิทธิ์ในการเลือกลำดับได้ 4 อันดับที่ตรงกับคุณวุฒิผู้สมัคร

–  ประกาศผังที่นั่งสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หรือช่องทางสอบออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม 2565
– การสอบคัดเลือก
(1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี คัดเลือกด้วยการทำแบบทดสอบความสามารถทางเทคโนโลยีและการจัดการในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565
(2) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2 ปี / 2 ปีครึ่ง สอบข้อเขียนวิชา 621 : วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 300 คะแนน เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์จะเป็นในรูปแบบ On site  ณ อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หรือ แบบ On line ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดการสอบให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)
–  Clearing House  วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 (เฉพาะปริญญาตรี 4 ปี )
–  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
–  ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
ผู้สมัครระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) วันที่ 28 เมษายน -10 พฤษภาคม 2565
ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี   วันที่ 11-20 พฤษภาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ หรืองานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3721-7300 ต่อ  7017,7032,7034, 037-217339,  037-217340 หรือที่http://www. Fitm.kmutnb.ac.th และ facebook FIT

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here