สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)ที่เกิดขึ้นมาในปี2563 จนปัจจุบันนี้  ทำให้ต้องมีมาตราการเพื่อควบคุมการแพร่กระจาย การป้องกัน การเฝ้าระวัง เพื่อให้การบริหารจัดการของแต่ละประเทศทั่วโลก สามารถควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19ได้สำเร็จควบคู่กับการผลิตคิดค้นวัคซีนเพื่อให้ประชาชนในประเทศได้รับภูมิต้านทานเชื้อโรคนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมโลก ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุกแห่งหน ทุกแขนงอาชีพ เด็ก ผู้ใหญ่ ไม่เว้นผู้ทรงศีล พระภิกษุสงฆ์ หรือสมณชีพราหมณ์

เนื่องจากประเทศอินเดีย มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในอัตราที่สูงของภูมิภาคเอเชีย ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ไทยในแดนพุทธภูมิ  ที่แม้จะมีคณะสงฆ์ แม่ชีไทย และเจ้าหน้าที่อยู่ดูแลศาสนสถาน พระอาราม  แต่ละวัดจำนวนไม่มากนัก ซึ่งทุกวัดจะปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด ทุกๆท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกๆครั้ง เมื่อจะต้องพบปะบุคคลที่ 2  รวมถึงในช่วงที่นั่งทำวัตรสวดมนต์ ก็จะต้องให้สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติเข้มกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด ส่วนเวลาฉันภัตตาหารก็จะปรับวิธีการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้รับบิณฑบาตจากโต๊ะอาหาร  และฉันในบาตรทั้งภัตตาหารเช้า  และภัตตาหารเพล เมื่อบิณฑบาตภัตตาหารเสร็จแล้วให้อุ้มบาตรกลับไปพิจารณาฉันด้วยตนเอง โดยเฉพาะ   ที่วัดไทยพุทธคยา  ในยามสถานการณ์ปกติจะมีผู้คนหลายชาติศาสนาผ่านไปมา  ดูแออัดกว่าที่อื่นเนื่องจาก อยู่ใกล้กับพุทธคยา พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด   ประตูวัดไทยพุทธคยาจึงปิดไว้ตลอดเวลา ในวัดก็มีการทำวัตรและเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเฉพาะในวันพระ ทุกๆวันพระ

ปัจจุบันวัดไทยพุทธคยา มีพระสงฆ์ประจำอยู่ 4รูปเป็นพระสงฆ์ไทย 2รูป พระสงฆ์อินเดีย 2รูป และ แม่ชีไทย ท่าน   มี พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นผู้ดูแล  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีพระสงฆ์อยู่เฝ้าจำนวน รูป มีพระจิตติพันธ์ กิตฺติวํโส เป็นผู้ดูแล วัดไทยลุมพินี มีพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และพระสงฆ์ไทย3-5รูป จากวัดไทย ลุมพินี ที่นี่จะแบ่งกันไปเฝ้าดูแลที่วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ วัดไทยนิโครธาราม

 

ส่วนวัดไทยอื่นๆ ที่ไม่มีพระสงฆ์ไทยอยู่เฝ้า ก็จะให้พระ/เณรอินเดีย หรือโยมอินเดียคนของวัด อยู่ช่วยเฝ้าวัดแทน เช่นที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ของท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.พระมหาคมสรณ์) ให้พระอินเดียแวะไปช่วยดู และคนอินเดียอยู่เฝ้า วัดอโยธยาราชธานี ของพระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) ให้สามเณรอินเดียอยู่เฝ้า
นอกจากนี้ยังมีวัดไทย ได้แก่ วัดป่าพุทธคยา มีพระสงฆ์ไทย รูป แม่ชีไทย ท่าน โยมคนไทย คน วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา มีท่านเจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณ และพระสงฆ์รวม รูป ช่างคนไทย คน อยู่ประจำ วัดไทยไวสาลี มีพระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ดร.พระมหาฉลอง) รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล อยู่ประจำกับพระ-สามเณรอินเดียประมาณ 10 รูป วัดไทยนาลันทา มีฆราวาสคนไทย พี่สาวท่านเจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา และสามเณรอินเดียประมาณ 10 รูป อยู่เฝ้าที่วัด
ภาพเก่าของวัด ศาสนสถาน คณะสงฆ์และญาติธรรมในอินเดีย 
แดนพุทธภูมิ ศูนย์รวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ในวันนี้ ที่พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานสำคัญ ภาพความแออัดของผู้คนทุกชาติศาสนาหลั่งไหลเข้ามาเยือนที่แห่งนี้สักครั้งในชีวิต และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากต่างแดน เพื่อมาปฏิบัติบูชาและเจริญภาวนาใต้พระศรีมหาโพธิ์เสมือนได้เข้าเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระพุทธองค์กันเป็นประจำทุกปี หากแต่วันนี้ไร้ซึ่งผู้คนด้วยมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเดินทางมาสักการะบูชาได้ ณ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์แห่งนี้จึงดูสงบเงียบ ภายใต้ความร่มรื่นสงบเย็นของพระศรีมหาโพธิ์ ที่ยังคงเป็นเช่นนั้น สำหรับการเข้ามาประกอบพิธีบูชาสักการะต่าง ๆ ยังคงมีเฉพาะชาวพุทธอินเดียและนานาชาติ ที่อยู่ประจำที่พุทธคยาจำนวนน้อย ได้เข้าไปปฏิบัติบูชา และคนอินเดียยังเข้าไปเยี่ยมชมกันได้อยู่พอสมควร และจะมีจำนวนมากขึ้นในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กับเวลาที่เฝ้ารอคอย นับวันนับเดือนนับปีผ่าน ที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกจะได้พากันไปปฏิบัติบูชาสักการะ กราบพระบาทพระศาสดา ท่ามกลางความสุขแห่งใจ ความมีสุขภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีของมวลมนุษยชาติในโลกนี้
พิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2564  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 4
วันมาฆบูชา คณะพระธรรมทูตไทยในแดนพุทธภูมิ จัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
โอวาทปาฏิโมกข์ และเวียนเทียน ณ วัดพระเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์
พร้อมถ่ายทอดสดทางเพจองค์การพระธรรมทูตโลก เวลา 15.00-16.30 น. (เวลาอินเดีย)
เวลา 16.30-18.00 น. (เวลาไทย) เพื่อพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกัน
สวดมนต์และปฏิบัติบูชาตามวัน เวลา ดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here