วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาคกลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจัดขึ้น โดยมี ประธานสภาอุตสาหกรรม และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ ผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วมพิธี
สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพฯ   และทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงาน   โดยทรงกล่าวถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ  ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  จากพระราชดำรัสของพระองค์ทรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อกำลังแรงงานของไทยและทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดในภาคเหนือจำนวน 17 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจให้แรงงานไทย โดยเฉพาะในระดับเยาวชนได้เกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ โดยดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565  มีการแข่งขันจำนวน 25 สาขา มีหน่ายงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ดำเนินการแข่งขัน 9 จังหวัด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันประเภททีม จำนวน 12 ทีม เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยที่มีทักษะฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล  เหรียญทอง รางวัลละ 20,000 บาท  เหรียญเงิน รางวัลละ 12,000 บาท  เหรียญทองแดง รางวัลละ 6,000 บาท การแข่งขันฝีมือแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเยาวชนผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมจากบริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด จำนวน 20,000 บาท ดังนี้  เหรียญทอง รางวัลละ 10,000 บาท   เหรียญเงิน รางวัลละ 6,000 บาท  เหรียญทองแดง รางวัลละ 4,000 บาท  และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนในการจัดงานแข่งขัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here