28 มิถุนายน 2565  –  มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 จนจบระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 3) จำนวน 10 ทุน

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต  เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี  ดังนั้น ในปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จึงคัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ และพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด คือ เป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ เป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือ ปวช.1 , ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์  ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี  อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ  เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน

โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ในปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ทุน ได้แก่  ด.ญ.อัญชลี แก้วนิล, ด.ญ.สุปราณี สมิงนรา, ด.ญ.ถวัชนันท์ ชัยเชิดชู, ด.ญ.นาโปลี สามเตี้ย และ ด.ญ.กิ่งกนก   อุดมสิน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ทุน ได้แก่  น.ส.ศิริประภา โพธิ์พรม, น.ส.เจษฎาพร หงษ์คำ, นายอดิสร คงหมิ, น.ส.นงนภัส ศรีสุวรรณ และ น.ส.พาลินี มุยคำ ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.vichaisrivaddhanaprabha.comหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com

ทั้งนี้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ที่ต้องการให้โอกาสนักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นการ มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ทุน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here