กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เสริมแกร่งผู้ประกอบการผ่านการสัมมนาออนไลน์ แชร์กลยุทธ์ธุรกิจไทย…สู่ตลาดจีนหลังโควิด  เพื่อปลดล็อกผู้ส่งออกไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม  จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในเวทีการค้าจีน  เน้นย้ำการดำเนินงานของ วว. ที่มุ่งขับเคลื่อนเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จของผู้ประกอบการไทย เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 ผ่านระบบ zoom

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว. ประธานเปิดการสัมมนาฯ กล่าวว่า  วว. มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการวิจัย  พัฒนา  และสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเร่งรัดการให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสร้างประโยชน์มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  วว. ในฐานะองค์กรภาครัฐได้ทบทวนและปรับทิศทางการทำงานอย่างเร่งด่วน  ให้สอดรับกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก  ตลอดจนเล็งเห็นช่องทางในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง ที่มีระบบสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานมากขึ้นตามลำดับ

“…การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทภารกิจ วว. ด้านการบริการอุตสาหกรรม ที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ที่ วว. มีศักยภาพ  เพื่อช่วยแก้ปัญหาและปลดล็อกให้แก่ภาคธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง  ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มจะคลี่คลายสู่ภาวการณ์ปกติในระยะเวลาอันใกล้นี้  วว. พร้อมเป็น Total Solution  สนับสนุนการดำเนินงานและช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ให้มีความพร้อมรองรับในกระบวนการ  ขั้นตอนการผลิตสินค้า  การบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยเป้าหมายที่วางไว้ในที่นี้คือประเทศจีน ซึ่งถือเป็นตลาดที่ฟื้นตัว มีกำลังซื้ออย่างมาก และจะเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดในอนาคต…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาว่า เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมการนำ วทน.  มาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างธุรกิจ โดยสนับสนุนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ให้ตื่นตัวและขยายไปสู่การสร้างโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาค ได้แก่ ประเทศจีน ซึ่งถือเป็นตลาดการค้าใหญ่ของโลก และหลายประเทศให้ความสนใจที่จะทำการค้าด้วย   รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการกลุ่มบริการอุตสาหกรรมของ วว. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ร่วมผลักดัน  กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ภาคธุรกิจ SMEs ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของ วว. และผลสรุปความคิดเห็นจากการสัมมนาครั้งนี้ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 112 คนนั้นจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทงานบริการของ วว.  ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นตามลำดับ

โอกาสนี้ วว. ได้รับเกียรติจากวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญในเวทีการค้าจีนร่วมแชร์และถ่ายทอดความรู้ ดังนี้

นายหลี่  เผย  กรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษเรื่อง การตลาดจีนและการค้ารูปแบบ Cross Border  ว่า  สังคมหลังสถานการณ์โควิด-19 จะเปลี่ยนแปลงมาก ประชาชนจีนจะซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะขายสินค้าที่จีนให้ได้มากขึ้นและจะประสบผลสำร็จได้นั้น ผู้ประกอบการต้องสร้างแบรนด์สินค้า สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมสินค้าให้พร้อม  มีการจดทะเบียนการค้าที่จีน  คัดเลือกวิธีการส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยจะส่งตรงไปที่จีนเลยหรือเก็บไว้ในโกดังที่จีนแล้วทำการขายต้องพิจารณาให้เหมาะสม  รวมทั้งต้องเลือกแพลตฟอร์มการขายที่เหมาะสม เน้นการใช้ภาษาจีน  เพิ่มการ live สด ในโกดังสินค้าหรือโรงงานผลิตประกอบการขายเพื่อแสดงและยืนยันว่าสินค้ามีอยู่จริง นอกจากนั้นจะต้องเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เจาะจงมากขึ้น

นายจิน  รุย  หวาง  Marketing  Manager  (China  Market) บริษัทเลเทกซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)  บรรยายพิเศษเรื่อง ปัญหาและอุปสรรค เรื่องจริงต้องรู้ ก่อนเข้าสู่ตลาดจีน ว่า ประเทศจีนมี 300 กว่ามณฑล โดยมี 10 มณฑลเป็นตลาดที่มีศักยภาพซึ่งผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจเข้าไปค้าขายคือ  ปักกิ่ง  เซี่ยงไฮ้  กวางโจว เสินเจิ้น   เทียนจิน   เฉิงตู    ซูโจว  หางโจว   ฉงชิ่ง   และอู่ฮั่น   โดยสินค้าครองใจชาวจีนที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยก่อนโควิด-19 ระบาด จำนวนกว่า 20-30 ล้านคน คือ อาหารไทย  จุดท่องเที่ยวในประเทศไทย เครื่องสำอางและผลไม้ไทย  จากการระบาดของโควิด-19 ลูกค้าจีนจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม  live สด  และร้านค้าปลอดภาษี  เครื่องมือที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยประสบผลสำเร็จ คือ 1.ใช้บริการโฆษณาของจีนซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่แพง ได้แก่  หนังสือพิมพ์   โทรทัศน์  โบรชัวร์ แมกกาซีน  2.หาตลาดตัวแทนในจีน  3.ออกบูธแสดงสินค้า และ 4.บริการ OEM ให้ลูกค้าจีน นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด-19  การจดทะเบียนการค้าที่จีน  การจัดทำฉลากสินค้าเป็น  3 ภาษาคือ ไทย จีน  ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมตอบโจทย์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะสร้างความเชื่อถือในสินค้าและทำให้ผู้ประกอบการไทยประสบผลสำเร็จในตลาดการค้าจีน

คุณชิยาวรรณ   จงวัฒนา   อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง  บรรยายพิเศษเรื่อง วทน. ปลดล็อกผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดจีน ว่า  ประเทศจีนมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน เป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่และเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกรองจากสหรัฐอเมริกา การแข่งขันการค้าในจีนสูงและมีความท้าท้ายมาก สำหรับผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนไทยต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจในจีน ซึ่งไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของจีนในตลาดอาเซียน และอันดับที่ 11 เมื่อเทียบในระดับโลก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันในปัจจุบันนั้น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความจำเป็นยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องให้ความสำคัญและนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อแข่งขันในตลาดค้าจีน อาทิ ด้านการเกษตร ตั้งแต่การปลูก การเลี้ยงที่ใช้สารเคมีน้อยลง ได้มาตรฐานสากล  เน้นการปลูกระบบปิดมากขึ้น มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม เน้นพืชออร์แกนิกส์เพิ่มผลผลิตต่อไร่มากขึ้น  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุสินค้าและปกป้องคุ้มครองระหว่างการขนส่ง และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบคุณภาพของสินค้า  นอกจากนี้สินค้าด้านอุตสาหกรรมผู้ประกอบการไทยจะต้องผลิตสินค้าที่ไฮเทคมากขึ้น เน้นกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากผู้ประกอบไทยให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวก็จะประสบผลสำเร็จในตลาดการค้ากับจีนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากการบรรยายพิเศษดังกล่าว ยังมีการเสวนากลุ่ม   เรื่อง  วทน.  เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  จำนวน  2  กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มอาหารและเกษตร  กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง  เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ สู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผ่านการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here