ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี  ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ผู้บริหารสูงสุดสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณวรรณา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ  นายไพรัตน์  วิวัฒน์บวรวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน บริษัทเอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และให้คำปรึกษา รวมทั้งให้บริการด้านการตรวจสอบและทดสอบแก่ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ   รวมถึงการศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานเชื่อม และเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีงานเชื่อม และเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายของบริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) และ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here