“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นประโยคที่ได้ยินกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ผู้ใหญ่ถือเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และซึมซับแต่สิ่งดีๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในวันข้างหน้า

สำหรับ “วันเด็กแห่งชาติปีนี้” ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน โดยในปีนี้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ความว่า “มีวินัย จิตอาสา รักประชาธิปไตย”

แต่เชื่อหรือไม่ว่าปัญหาหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากเด็กไทยเลย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ “เด็กด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ”

ปัญหาเด็กไร้บ้าน เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกำพร้าด้วยปัจจัยสาเหตุต่างๆ ยังคงพบเห็นได้มากในสังคมไทย แม้ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต่างๆ จะพยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ในทุกวันก็ยังมีเด็กที่สูญเสียโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้นเสมอ

ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อปี 2564 เผยว่า มีเด็กทารกวัยแรกเกิด – 6 ขวบ ถูกทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆ มีอัตราสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยจำนวนกว่า 100 คนต่อปี โดยยังมีเด็กที่ต้องกำพร้าหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง จากสถานการณ์โควิด-19 และจากกรณีอื่นที่เป็นผลกระทบทางอ้อมจากวิกฤตโรคระบาดโควิดเพิ่มสะสมมากขึ้น

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ยังคงให้ความช่วยเหลือเด็กไทยที่กำพร้า ถูกทอดทิ้ง และเด็กในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมของตนเองได้มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ มอบการดูแลอย่างมั่นคงปลอดภัยให้เด็กทุกคน ภายใต้ สิทธิเด็ก ที่ควรได้รับ เติบโตและมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม นำไปสู่การเป็นประชากรที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพต่อไปนอกจากการช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นภายใต้ครอบครัวทดแทนแล้ว มูลนิธิฯ ยังขยายความช่วยเหลือไปยังครอบครัวของเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเด็กโสสะ ภายใต้ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว (Family Strengthening) โดยให้การสนับสนุนด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของคนในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว โอกาสที่เด็ก ๆ จะถูกทอดทิ้งก็จะลดปริมาณลง และเด็ก ๆ จะได้เติบโตขึ้นในครอบครัวของตนเองอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ น้องๆ จากครอบครัวโสสะต่างได้รับโอกาสอันดีจากผู้บริจาคทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือการใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างอบอุ่น โดยทุกปี หมู่บ้านเด็กโสสะจะจัดงานวันเด็กให้เด็กทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การจับของขวัญ การรับประทานอาหารมื้อพิเศษ รวมถึงการได้ไปทัศนศึกษาภายนอกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนาน และแรงบันดาลใจในการเติบโตขึ้นต่อไป

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณทุกความเมตตา ที่ช่วยมอบโอกาสอันมีค่าให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างสดใสแข็งแรง          ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now

และรับชมคลิป Never Ending Family : ครั้งแรกที่เด็กกำพร้าจะได้ถ่ายรูปกับครอบครัว ได้ที่ https://youtu.be/7HEu1ANr6c4

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here