หน้าแรก PR News การปกครอง/ตำรวจ-ทหาร

การปกครอง/ตำรวจ-ทหาร

คณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 16 มอบเงินในการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิด-19 แก่ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน)

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุน จาก  คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 16  (พสบ.ทอ. รุ่นที่ 16)  จำนวน 300,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)  กรมแพทย์ทหารอากาศ นำไปใช้ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19...

กองทัพอากาศเปิดโรงพยาบาลสนาม พร้อมนำหุ่นยนต์ร่วมบริการผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ที่อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ 2 (สนามกีฬาจันทรุเบกษา) โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท...

ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 18

เมื่อเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2564  พลเรือโท ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ  คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร  กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) จำนวน 99 คน  ใน "พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 18"  ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ...

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 16

เมื่อวันที่  23  มีนาคม 2564  กองทัพอากาศ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารฯ    ขึ้นที่   ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ(พสบ.ทอ.)รุ่นที่ 16  โครงการฝึกอบรม พสบ.ทอ.รุ่นที่ 16  ภายใต้การกำกับดูแลของกรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วยข้าราชการทหาร  ผู้บริหารองค์กรจากภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน  จำนวนทั้งสิ้น 60 คน  มีระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม  จนถึงปิดอบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในการปฐมนิเทศ พลอากาศโทฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ และโฆษกกองทัพอากาศ  ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม ด้วยมิตรไมตรีที่ดีงาม  พร้อมจัดคณะนายทหารระดับผู้บริหาร สำนักนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุน ทำหน้าที่รับผิดชอบการดูแล รับรองการจัดโครงการฝึกอบรมฯ  พาผู้เข้าอบรมไปวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์กองทัพอากาศ  วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย" ก่อนเข้าสู่การปฐมนิเทศการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อนำเข้าสู่การเรียนรู้ การศึกษาดูงาน  การบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การลงมือปฏิบัติความช่วยเหลือ พัฒนาด้านต่าง ๆ ได้สัมฤทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ดังนี้...  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯได้รับทราบเรื่องผลประโยชน์ของชาติ และรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร และปัญหายาเสพติด ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน  รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้บริหารระดับสูงของข้าราชการเหล่าทัพ ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทางสร้างสรรค์ อันนำไปสู่ความมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ การสาธารณกุศลของกองทัพอากาศอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ  จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และผลประโยชน์ของชาติในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกันต่อต้าน และแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธี ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสม  ทั้งยังเป็นแกนหลักในการร่วมช่วยเหลือประชาชนและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ   ตลอดจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการหน่วยต่าง ๆ ทั้งในเหล่าทัพ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  ให้เกิดการบูรณาการ ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนากองทัพอากาศและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ต้อนรับสื่อฯชมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นาวาเอก นิพัธน์ สุดใจ รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับสื่อมวลชนร่วมทำข่าวโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่กองทัพเรือ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อให้สื่อมวลชนทราบถึงการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนาม การปฏิบัติในส่วนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ การเตรียมความพร้อมต่าง ๆ และให้ประชาชนได้ทราบถึงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือ สาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมมือช่วยกันรองรับสถานการณ์ covid-19 ระลอกใหม่

กองทัพเรือ จัดงาน “วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.45 น. พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงาน เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID -...

ศูนย์ควบคุมโควิด 19 หน่วย SQ-ASQ25 ชี้แจงขั้นตอนการกักตัวคัดกรองแก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

วันนี้ 16 มกราคม 2564 หน่วย SQ-ASQ 25 ได้ทำการรับผู้กักตัวที่มาจาก เวียดนาม จำนวน 61 คน วันที่ 17 มกราคม 2564 มาจาก ฮ่องกง 49 คน และเกาหลีใต้ 73 คน โดย ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ...

DSI พัฒนาแอปเตือนภัย “รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์”

DSI ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น รู้ทัน Rootan เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสและเตือนภัยไซเบอร์ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android “ รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์ “ หากท่านพบเห็นการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน "รู้ทัน : Rootan" ของศูนย์สืบสวนไซเบอร์ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน รู้ทัน :...

- Advertisement -

Latest Articles