ตลอดระยะเวลากว่า  24  ปี ที่  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร ในโครงการ “ทุนสร้างคน  สร้างบัณฑิต”  ตามเจตนารมณ์  คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ก่อตั้ง  ที่ว่า  ไม่ใช่ให้โตได้  แต่อยากให้โตดี  คือ การให้โอกาสทางการศึกษาที่ เท่าเทียมกัน

โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี แก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ จะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา และการดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  ค่าที่พัก  เป็นต้น โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพียงมุ่งหวังว่าบัณฑิตทุนทุกคน ประสบความสำเร็จทางการศึกษา  ประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคง  และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  สามารถช่วยเหลือ  ผู้อื่น สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไปได้  ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพจากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ  เพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ผ่านหลากหลายสหวิชาชีพ  อาทิ  แพทย์, นักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์, นักกฎหมาย, วิศวกร  และนักพัฒนาสังคม ฯลฯ

โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3(ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน รุ่นที่ 22/2566 ของโครงการ จำนวน 20  ทุน โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5  ภาคเรียนล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.00  ความประพฤติดี มีความสามารถ หรือผลงานในการส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website:www.damrongchaitham.com,

Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือโทร 02 – 669 – 9711, 02 – 669 – 9615

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here