“มูลนิธิดำรงชัยธรรม”  มูลนิธิที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย  ภายใต้โครงการ  “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  มาเป็นระยะกว่า  24  ปี  ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชน  ที่ตั้งใจเรียน  มีความประพฤติดี  กิจกรรมเด่น  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  โดย  คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิ  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชน  โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ  ขอให้เป็นคนดีของสังคม  ตั้งใจเรียน  เป็นบัณฑิตที่ดี  เพื่อตอบแทนสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป

ปัจจุบันมูลนิธิฯ  มีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด  20  รุ่น  จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ  อีกทั้งยังได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนา บ้านเกิด ชุมชน  สังคม ในหลากหลายสาขาอาชีพ  รวมถึงชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ที่มีแนวคิด   และความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามกลับคืนแก่สังคมร่วมกัน  ตามเจตนารมณ์ของ  คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม ที่ว่า   “ไม่ใช่แค่ให้โตได้   แต่อยากให้โตดี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์  ไชยสุ  (เอก)  บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551

ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ในระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำคณะเกษตรนวัตและการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์

“ในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย  ผมพบข้อมูลของทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมจากหนังสือพิมพ์ครับ                  เมื่อได้รับทุนรู้สึกว่าโชคดีมาก   จึงตั้งใจกับตนเองและครอบครัวว่า  จะตั้งใจเรียน เป็นคนดี ส่งต่อความรู้ที่ได้เรียนมาและโอกาสต่างๆ  เพื่อพัฒนาประเทศของเราครับ  นอกจากเป็นอาจารย์แล้ว  ผมได้รับเกียรติจาก  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการเกษตร  ช่วยไปพัฒนาสินค้าและบริการให้กับรัฐวิสาหกิจชุมชน  Young Smart Farmer  ทั่วประเทศไทย  เพื่อเชื่อมโยง  ความรู้ต่างๆ  ตั้งแต่ต้นน้ำ  คือ  การดูแลพืช  กลางน้ำ  คือ  การแปรรูปเพิ่มมูลค่า  และปลายน้ำ  คือ ช่องทางการจำหน่าย  เช่น  ทางออนไลน์  การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ถือเป็นผลงานที่เราภูมิใจมากที่ได้นำความรู้ของเราไปต่อยอด  สร้างอาชีพให้กับน้องๆ  นักศึกษา  เกษตรกร  และประชาชนทั่วไปครับ”

ยิ่งให้  ยิ่งได้  รู้แล้วบอกต่อ  รู้แล้วแบ่งปัน  เราไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อนค่อยช่วยเหลือคนอื่น  ในมุมมอง      ของผม  ผมใช้ทุกโอกาสที่มีในการทำสิ่งดีๆ  ที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นในสิ่งที่เราถนัด  อยากฝากน้องๆ  ว่าโอกาส เป็นของทุกคนที่ค้นหาและวิ่งเข้าหา  หนึ่งในโอกาสของผมก็คือ  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ซึ่งมีคุณไพบูลย์  เป็นผู้ก่อตั้ง อยากเชิญชวนน้องๆ  ผู้ปกครอง  หรือผู้ที่สนใจทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม   มาเป็นครอบครัวเดียวกัน  เพื่อสร้างคนดี  คนเก่งให้กับสังคมอย่างยั่งยืนครับ”

นายศุกภชาติ ผาสุข  (เอ)  บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547

ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ในระดับปริญญาตรี  คณะเทคนิคการแพทย์  สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพญาไท 3 “ตอนเด็กผมฝันว่าอยากเป็นบุคลากรทางการแพทย์  แต่ฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบาก  คุณแม่ต้องดูแล ผมกับน้องเพียงคนเดียว พอได้ทราบข่าวทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม  จึงลองสมัครและรู้สึกดีใจมากเมื่อได้รับทุน รู้สึกว่าอนาคตของเราจะมั่นคงแล้ว   จึงต้องรับผิดชอบตัวเองในการเรียนหนังสือให้ดีที่สุด   ถือเป็นโอกาสสำคัญ ที่ทำให้ผมได้เป็นนักรังสีเทคนิคเช่นทุกวันนี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมา  เนื่องจากผมอยู่ในหน่วยเอกซเรย์   ซึ่งจำเป็นมาก ในการคัดแยกผู้ป่วยโควิด  ในช่วงที่ผู้ป่วยเยอะมาก   จากที่เอกซเรย์กันประมาณวันละ  200  รายการ  พุ่งขึ้นเป็น 1,000  รายการต่อวัน   ซึ่งเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่   ทั้งลงไปช่วยที่หน้างาน   เพราะบุคลากรทุกคนทำงานกันเต็มที่ อย่างสุดกำลัง  รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยและทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด

เสียงโอวาทของคุณไพบูลย์ยังคงดังก้องอยู่ตลอดมา  คุณไพบูลย์คอยสอนให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี เรียนจบและทำงานที่ดี   ไม่ได้หวังให้มาตอบแทน   แต่เมื่อมีโอกาสควรตอบแทนสังคม  ผมก็ยังใช้คำนั้นมาเป็นหลัก             ในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ครับ   ตอนที่ผมเป็นนักเรียนทุน  มีพี่ๆ  เจ้าหน้าที่คอยดูแล  แนะนำในทุกเรื่อง  หลังจากจบการศึกษา  ผมยังคงร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ  คอยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ  รุ่นหลัง  รวมถึงมีโอกาส เข้ามาช่วยคัดเลือกน้องๆ  นักเรียนทุนด้วย  ซึ่งรุ่นหลังมีน้องๆ  ที่เก่งเยอะมากและสมควรได้รับการสนับสนุน  ถือเป็นโอกาสที่ใหญ่และดีมากครับ  น้องๆ  คนไหนที่กำลังต้องการการสนับสนุน   อยากให้ลองมาสมัครดูนะครับ”

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  เปิดรับสมัครนักเรียนทุน  ในโครงการ  “ทุนสร้างคน  สร้างบัณฑิต”  รุ่นที่ 22/2566
เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุด จนจบปริญญาตรี จำนวน  20  ทุน ให้แก่เยาวชนไทย  ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3  (ปวช.3)  ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่  www.damrongchaitham.com  โทร.  02 – 669- 9711, 02 – 669 – 9615

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here