ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.โศรดา วัลภา  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ผู้บริหาร และบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล  เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และคณะ  ในโอกาสเข้าหารือเพื่อนำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. ไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนพี่น้องประชาชน ในด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โอกาสเดียวกันนี้ คณะฯ สทนช. ยังได้เยี่ยมชม วว. ในภารกิจของ *ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ด้านการผลิตเครื่องสำอางให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup วิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ *โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  (FISP) ให้บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค เครื่องดื่ม วิเคราะห์ทดสอบ ประเมินอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยมาตรฐาน GMP  *ครัวแบ่งปัน  ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต แปรรูปอาหาร  ให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here